Remissvar till Enskede-Årsta-Vantör Sdf:s förslag på strategi för arbete med civilsamhället

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har under hösten 2017 tagit fram ett förslag på strategi för arbete med civilsamhället.

Årsta Folkhetshusförening tackar för möjligheten att få kommentera förslaget och lämnar följande synpunkter.

Årsta Folkhetshusförening välkomnar stadsdelsförvaltningens initiativ att ta fram en strategi för att underlätta och förbättra samverkan mellan civilsamhälle och det offentliga. En viktig aspekt är att strategin återspeglar en allmän förståelse och vilja att upptäcka det civila samhällets särart och egenvärde. Denna grundläggande utgångspunkt är viktig och ligger också till grund för den nationella överenskommelse som finns inom det sociala området mellan det offentliga och idéburna organisationer (den sociala överenskommelsen) och politikområdet ”En politik för det civila samhället” som beslutades av riksdagen 2010.

Vi uppfattar inte att strategin presenterar några förslag som enskild förbättrar förutsättningarna för civilsamhällets organisationer i stadsdelen men att de förhoppningsvis sammantaget kan förbättra förutsättningarna i märkbar utsträckning.

Generella synpunkter

Det framgår inte av dokumentet hur strategin och förslagen har tagits fram i dialog med berört civilsamhälle. Det grundläggande för politiken för det civila samhället är att idéburna organisationer ska ha inflytande över frågor och ärenden som berör dem. Det bör beskrivas inledningsvis hur civilsamhället har haft möjlighet att bidra till strategin och vilka frågor som lyfts och vilka vägval som stadsdelen har gjort. Att civilsamhället medverkar i en sådan här process, bidrar till en ökad legitimitet och även engagemang hos organisationerna i stadsdelen. Det är erfarenheter som gjorts i olika former av överenskommelser och dialogprocesser.

I olika avsnitt i dokumentet talas om fyra mål för arbetet, där ett av dem benämns olika på olika ställen. Det står jämställhet respektive jämlikhet på olika ställen. Ingenstans definieras dessa begrepp och det blir också otydligt vilket av dem som avses. Är ett av målen jämställdhet mellan könen eller är det jämlikhet mellan olika grupper i samhället?

Vi ser också ett behov av att utveckla och problematisera resonemangen kring måluppfyllelsen, då det som ofta är sektorns själva särart; egenorganiseringen, det aktiva deltagandet, samhörigheten, självständigheten, det allmännyttiga syftet, den utvecklade förståelsen av demokratibegreppet och processer över tid inte enkelt låter sig beskrivas, kvantifieras eller utvärderas. Stöd till och samverkan med föreningar måste förhålla sig till detta och oftast behövs nya sätt att bedöma kvalitet och andra mjuka värden utvecklas.

Strategin tar avstamp i regeringens politik, olika utredningar med mera. Utifrån den lägesbeskrivningen saknar vi förslag om insatser på vissa områden som kan behöva utvecklas. Det handlar till exempel om behovet av att öka kunskapen om det civila samhället i stadsdelen och att förbättra information riktad till civilsamhället, till exempel på hemsidor. En annan fråga som inte diskuteras är tillgången till lokaler och platser för utomhusverksamhet, som vi vet är avgörande för många organisationer i civilsamhället. Vi saknar också konkreta förslag om hur förutsättningarna för att starta och driva ideell verksamhet i stadsdelar med en låg närvaro av civilsamhället kan förbättras. Vill stadsdelen särskilt verka för att stärka de förutsättningarna och i så fall hur?

Lotsfunktion

Vi ser positivt på en sorts lotsfunktion. Det kan till exempel vara svårt för en förening att veta var man ska vända sig för att få tillgång till relevant information från stadsdelen. Det är också bra att visst administrativt stöd kan erbjudas, inte minst till nya och små föreningar. Lotsfunktionen kan vara ett stöd för föreningar att hitta varandra och samordna sig i olika frågor. Dock saknar vi en avgörande aspekt. Vi ser lotsen som en tvåvägsfunktion, som ska koppla samman förvaltningens olika delar med berörda föreningar. Lotsfunktionen kan inte bara finnas till för föreningarna. Ska den kunna underlätta samverkan mellan civilsamhället och stadsdelen behöver den också vara ett stöd för förvaltningens organisation. Tjänstemän i det offentliga behöver kunskap, rutiner och verktyg för samverkan. Det kan alltså behöva förtydligas hur lotsen länkar samman föreningar med olika delar av stadsdelsnämndens verksamheter och hur lotsen kan bidra till att öka kunskapen om civilsamhället i förvaltningen samt stödja olika former av samverkan.

Civilsamhället som remissinstans

För att civila samhällets organisationer ska kunna påverka i de frågor som berör dem, är det bra att det finns flera olika sätt att lämna synpunkter på; svara på remisser, delta i samråd eller liknande former för inflytande. Det viktiga för oss föreningar är att det blir tydligt vad som förväntas från stadsdelen, hur organisationer kan påverka och vilken typ av inflytande som är möjlig, i vilket skede och vilket samråd som förvaltningen har för avsikt att genomföra. Det är också viktigt för organisationer att få relevant återkoppling på hur synpunkter har tagits om hand. Det är bra om strategin belyser dessa förutsättningar och möjligheter tydligare.

Vi har dessutom svårt att se vilken roll som lotsfunktionen har vid remisser. Hur förs synpunkter vidare till berörda beslutsfattare och vilket mandat har lotsen i förhållande till olika delar av förvaltningen?

Samverkan och dialog

I fråga om samverkan och dialog är det viktigt att formerna och syftena med dessa är något som båda parter kommer överens om gemensamt, så att de fyller båda parters behov och att båda har förutsättningar att medverka och bidra. Vi befarar att de beskrivna årliga demokratidagarna kommer att vara svåra att genomföra, då det finns alltför många syften med ett och samma arrangemang: möten mellan nämnden och föreningar; möten mellan föreningar; möten mellan föreningar och medborgare. Vart och ett av dessa syften kan kräva olika former och förberedelser.

Ambitionen från stadsdelen att civilsamhället ska samlas med en gemensam röst vid det årliga föreningsrådet är orimligt. Det civila samhället kommer inte att kunna bli överens i många frågor och varje organisation har en egen röst och självständighet och det är inget självändamål att vara överens. Vi ifrågasätter alltså att stadsdelen uttrycker det som en förväntan. Om ett föreningsråd ska kunna komma till stånd, där föreningar får lyfta behov och önskemål och i vissa fall identifiera gemensamma sådan, är det viktigt att vara medveten om att det krävs mycket förarbete. Det behövs en struktur för samordning mellan föreningarna inför föreningsråden med olika förmöten och en samordnande funktion, för att till exempel kunna sätta en partsgemensam agenda. Det behövs också resurser för detta förarbete. En relevant förlaga för ett sådant arbete kan vara det partsgemensamma forumet mellan regeringen och det civila samhället som administreras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Föreningsbidrag

När det gäller föreningsbidrag och vilka behov som finns av stöd för olika insatser, ser vi gärna en öppen dialog med det lokala föreningslivet. Till exempel skulle verksamheter som syftar till mellanmänskliga möten, möten mellan civila samhällets organisationer och integration och nyanländas etablering kunna vara relevanta områden för stöd framöver. Vad bidrag kan användas till bör också sättas i förhållande till det behov som föreningar har för att bedriva verksamhet och därmed bör bidrag godkännas för bland annat personal- och lokalkostnader och hyra av lokal för att bedriva verksamhet.

Årets föreningsinspiratör

Det är jätteviktigt att uppmärksamma föreningars och organisationers arbete. Däremot kan det vara bra att diskutera formerna för hur detta bäst går till tillsammans med civilsamhällets organisationer. Det framgår inte av strategin varför just ett utnämnande av årets föreningsinspiratör skulle vara det bästa sättet att uppnå syftet.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Årsta Folketshusförening

Meryl Streep och Tom Hanks i Steven Spielbergs nyaste – vad mer kan man önska sig?

DJUNGELGÄNGET
Söndag 18 mars kl 15.00 50 kr
Filmen är 1 timme 37 min, tillåten från 7 år

THE POST
Söndag 18 mars kl 19.00 70 kr
Tisdag 20 mars kl 13.00 60 kr (cafébio)
Filmen är 1 tim 56 min och tillåten från 11 år

Observera att all biljettförsäljning startar 45 min före filmens start, till skillnad från en timme innansom tidigare.

FILMER 4-6/3: VAD HÄNDE, ALFONS ÅBERG? – KOMPISFILMEN & THE NILE HILTON INCIDENT

 
VÄLKOMNA TILL BIO KONTRAST!

Söndag 4/3 kl 15.00 & 16.30 visar vi en ny knattesamling av gamla goda Aflons-filmer! VAD HÄNDE, ALFONS ÅBERG? – KOMPISFILMEN innehåller Vem räddar Alfons Åberg, Där går Tjuv-Alfons samt Alfons och odjuret och lyser upp bioduken 32 min, kostar 40 kr och är barntillåten.

Över Tarik Salehs THE NILE HILTON INCIDENT föll tidigare i år ett rejält guldbaggeregn och Fares Fares har hyllats för sin rollprestation. Filmen är inspirerad av verkliga händelser i Kairo före revolutionen i Egypten 2011 och visas söndag 4/3 kl 19.00 & tisdag 6/3 kl 13.00. 1.51 h, 60/70 kr, 15 år.

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Vårens bioprogram finns här: BIOPROGRAM

FILMER 18-20/2: KALAS, ALFONS! & DARKEST HOUR

VÄLKOMNA TILL BIO KONTRAST!

Söndag 18/2 kl 15.00 & 16.30 visar vi fyra kortfilmer om den ständigt populäre Alfons Åberg. Om när Alfons fyller år, om när han ska sova, om hemlige Mållgan… KALAS, ALFONS! är totalt ca 40 min, biljetten kostar 40 kr och är såklart barntillåten!

Hyllade DARKEST HOUR utspelar sig i början av andra världskriget när dom tyska styrkorna breder ut sig över Europa och Winston Churchill (Gary Oldman) behöver samla en nation… Filmen visas söndag 18/2 kl 19.00 & tisdag 20/2 kl 13.00. (2.05 h, från 11 år, 70 kr sönd & 60 kr tisd.)

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Vårens bioprogram håller just på att utformas och finns så snart det är klart här: BIOPROGRAM

FILMER 21/1: GORDON & PADDY och GOD´S OWN COUNTRY

VÄLKOMNA TILL BIO KONTRAST!

Söndag 21/1 kl 15.00 visar vi Linda Hambäcks nya film GORDON & PADDY som hade premiär i julas. Om kommissarie Gordon som måste fånga en nöttjuv. Men han skulle vilja ha en liten, snabb och duktig polisassistent! Då skulle de tillsammans kunna lösa fallet… (62 min, barntillåten, 50 kr)

Francis Lees passionsdrama GOD´S OWN COUNTRY berättar om bondsonen som lever ett destruktivt liv för att klara av landsbygdens tristess. Men när våren kommer med behov av mer arbetskraft anställer fadern en rumänsk gästarbetare… Denna flerfaldigt prisbelönta långfilmsdebut visas söndag 21/1 kl 19.00 & tisdag 23/1 kl 13.00 (1.44 h, från 11 år, 70 kr sönd & 60 kr tisd.)

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Vinterns bioprogram finns att ladda ner HÄR.

FILMER 7-9/1: BLAND TISTLAR & TED – FÖR KÄRLEKENS SKULL (PLUS EXTRAINSATT VISNING AV TED TISDAG 9/1 kl 19.00)

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT ÅR MED BIO KONTRAST OCH ÅRSTA FOLKETS HUS!

Söndag 7/1 kl 15.00 & kl 16.30 visas knattefilmen BLAND TISTLAR – om ett musikläger en sommar, där barnen varje morgon kryper ut ur sina tält och samlas till dagens repetitioner, av Lotta & Uzi Geffenblad. (46 min, barntilåten, 40 kr)

TED – FÖR KÄRLEKENS SKULL visas söndag 7/1 kl 19.00, tisdag 9/1 kl 13.00 och även extrainsatt tisdag 9/1 kl 19.00 (eftersom publiktrycket var så stort i söndags!). En helt ny film av Hannes Holm om en av vår tids främsta kompositörer: Ted Gärdestad. (2.00 h, från 11 år, 70 kr sönd & tisd kväll och 60 kr tisd kl 13.)

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Vinterns bioprogram finns att ladda ner HÄR.

FILMER 10-12/12: TROLLVINTER I MUMINDALEN & DEN EVIGA VÄGEN


 
VÄLKOMNA TILL BIO KONTRAST!

Söndag 10/12 kl 15.00 visas TROLLVINTER I MUMINDALEN – om Mumintrollet som inte vill gå i ide, utan istället undersöka vintern och väntar på en märklig och efterlängtad gäst.. (1.22 h, barntillåten, 50 kr)

DEN EVIGA VÄGEN (IKITIE) visas söndag 10/12 kl 19.00 och tisdag 12/12 kl 13.00. År 1930 våldskjutsar Lapporörelsen misstänkta kommunister till gränsen. Jussi lyckas fly från sina mördare till Sovjet där han får en ny identitet… #finland100 (1.43 h, från 15 år, 70 kr sönd och 60 kr tisd.)

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Vinterns bioprogram finns att ladda ner HÄR.

TORSDAG 30/11: SOPPOPERA MED OPERASTUDION


 
 
OPERASTUDION BJUDER PÅ SOPPA OCH SÅNG TILL LUNCH

Fyra kvinnor och en pianist samsas på en och samma scen. Vad händer när kärlekstörsten tar överhanden? Vem får vem och vem blir utan?

Kom och se och lyssna till operapärlor av bl.a. Mozart, Händel och Puccini.

Medverkande: Sångare från Operastudion Påbyggnad, Kulturama.

Biljetter köpes på plats, endast kontanter. 100 kr (inkl soppa+opera).

Välkomna till höstens sista SOPPOPERA torsdag 30/11 kl 12.00, inmundiga både soppa och opera till lunch!

Läs mer om Kulturamas evenemang här: KULTURAMA

FILMER 26-28/11: KOM KETCHUP SÅ GÅR VI & HERR OCH FRU ADELMAN

 
VÄLKOMNA TILL BIO KONTRAST!

Söndag 26/11 kl 15.00 & 16.30 visas KOM KETCHUP SÅ GÅR VI – ett filmpaket för våra minsta biobesökare! Kom ketchup så går vi, Bu och Bä, Stefan Sundström sjunger om Ballerinagrodan och så möter vi kändisar som Jack och Pedro från Bolibompa. (35 min, barntillåten, 40 kr)

HERR OCH FRU ADELMAN visas söndag 26/11 kl 19.00 och tisdag 28/11 kl 13.00. Den kände författaren Victor Adelman och hans fru Sarah var gifta i nästan fem decennier. På Victors begravning frågar en ung författare – vem var egentligen Herr Adelman? (2.00 h, från 11 år, 70 kr sönd och 60 kr tisd.)

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Vinterns bioprogram finns att ladda ner HÄR.

FILMER 12-14/11: MILO – MÅNVAKTAREN & KORPARNA


VÄLKOMNA TILL BIO KONTRAST!

Söndag 12/11 kl 15.00 visas familjefilmen MILO – MÅNVAKTAREN – om en busig faun som är utsedd till att vakta månen. En film som trollbinder med sin prisbelönta musik och sina stilfulla animationer. (1.25 h, från 7 år, 50 kr)

Jens Assurs hllade KORPARNA visas söndag 12/11 kl 19.00 och tisdag 14/11 kl 13.00 (cafébio). Om Agne som sliter hårt för att få ekonomin att gå runt och gör allt för att få sin son att vilja fortsätta arbetet på gården. Assur låter bilderna tala i en lika bistert karg som kraftfull historia om skam, skuld och livsdrömmar. (1.47 h, från 11 år, 70 kr sönd och 60 kr tisd.)

Biljettkassan öppnar 45 min före filmstart.

Höstens bioprogram finns att ladda ner HÄR.